Hướng dẫn đăng ký, sử dụng trang đối tác của Haravan

Haravan có yêu cầu tôi giới thiệu tối thiểu bao nhiêu khách hàng trong một tháng không?

Haravan không ràng buộc số lượng khách hàng mà bạn phải giới thiệu. 

Tuy nhiên, nếu bạn giới thiệu càng nhiều khách hàng, thì bạn sẽ có cơ hội nhận được số tiền thưởng càng cao.

Đăng kí ngay